Poczta jednostek edukacyjnych

Poczta jednostek edukacyjnych

m. st. Warszawy

Poczta EDU

REGULAMIN POCZTY

 

1. UWAGI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z usługi poczty elektronicznej w domenie edu.um.warszawa.pl, realizowanej przez Urząd miasta stołecznego Warszawy.

1.2. Usługa poczty elektronicznej w domenie edu.um.warszawa.pl udostępniana jest przez Miejskie Centrum Sieci i Danych – zwane dalej MCSiD.

1.3. Usługa poczty elektronicznej przeznaczona jest dla placówek edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych UM.

1.4. Za utrzymanie usługi poczty elektronicznej odpowiadają Administratorzy Wydziału Zarządzania Systemami IT Miejskiego Centrum Sieci i Danych - zwani dalej Administratorami Poczty.

2. POCZTA ELEKTRONICZNA W DOMENIE EDU.UM.WARSZAWA.PL

2.1. Dostęp do usługi poczty elektronicznej może być realizowany:

2.1.1. Z wykorzystaniem dowolnego programu pocztowego obsługującego protokoły pop3s i smtps

2.1.2. poprzez stronę www dostępną pod adresem: http://poczta.edu.um.warszawa.pl.

2.2. Maksymalna wielkość wiadomości (wychodzącej i przychodzącej) nie może przekraczać 14 MB (wraz z uwzględnieniem nagłówków wiadomości i załączników).

2.3. Zabroniona jest dystrybucja korespondencji seryjnej z wykorzystaniem indywidualnego adresu poczty elektronicznej użytkownika .

2.4. Usługę poczty elektronicznej można wykorzystywać do przekazywania różnego rodzaju plików, z wyłączeniem plików wykonywalnych i potencjalnie niebezpiecznych. Lista rozszerzeń niedozwolonych określana jest przez Administratorów Poczty.

2.5. Administratorzy Poczty posiadają uprawnienia do dodawania do korespondencji przetwarzanej przez serwer poczty elektronicznej dodatkowych informacji w postaci zestandaryzowanych i zatwierdzonych przez Dyrektora MCSiD elementów tekstowo-graficznych.

2.6. Maksymalna pojemność standardowej skrzynki poczty elektronicznej wynosi 1 GB. Po przekroczeniu tej wartości poczta do skrzynki nie będzie dostarczana.

2.7. Zobowiązuje się każdego użytkownika systemu poczty elektronicznej do korzystania z usługi w sposób zgodny z:

2.7.1. niniejszym Regulaminem,

2.7.2. obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.7.3. zasadami dotyczącymi współżycia społecznego,

2.7.4. normami dotyczącymi sfery społeczno-obyczajowej,

2.7.5. zasadami dotyczącymi netykiety.

2.8. Zabrania się w szczególności:

2.8.1. dystrybucji niepożądanych lub niepotrzebnych: wiadomości, reklam, treści sprzecznych z zapisami o których mówi się w punkcie 2.7

2.8.2. podawania się za osoby trzecie,

2.8.3. naruszania zasad tajemnicy korespondencji,

2.8.4. naruszania zasad, które mogą mieć negatywny wpływ na dobra osobiste osób trzecich,

2.8.5. udostępniania hasła do konta poczty elektronicznej lub skrzynki poczty elektronicznej osobom trzecim,

2.8.6. takich zachowań użytkownika, które mogą mieć negatywny wpływ na dostępność lub wydajność systemu poczty elektronicznej.

2.9. Naruszenie przez użytkownika dowolnego postanowienia z ust. 2.8 stanowi podstawę do zablokowania dostępu użytkownikowi do konta poczty elektronicznej z jednoczesnym poinformowaniem Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.

2.10. Odblokowanie użytkownikowi konta poczty elektronicznej następuje po akceptacji nowego wniosku o reset hasła do poczty elektronicznej.

2.11. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, o których nie mówi się w niniejszym Regulaminie, a zostaną uznane przez Administratorów Poczty za mające negatywny wpływ na świadczenie usługi poczty elektronicznej, Administratorzy Poczty mogą zawiadomić o tym fakcie użytkownika z żądaniem zaprzestania tych działań.

2.12. W przypadku stwierdzenia świadomego działania użytkownika w celu uzyskania negatywnego wpływu na usługę poczty elektronicznej zachowanie użytkownika będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu oraz będzie skutkować zablokowaniem użytkownikowi dostępu do konta poczty elektronicznej.

2.13. Serwer poczty elektronicznej skanuje pocztę elektroniczną specjalistycznym oprogramowaniem w celu klasyfikacji wiadomości oraz udoskonalenia bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej.

2.14. Czynności opisane w ust. 2.13 nie gwarantują zupełnej ochrony przed niepożądaną pocztą oraz możliwymi zagrożeniami.

2.15 Folder "Śmieci" dostępny poprzez przeglądarkę jest automatycznie oczyszczany z wiadomości starszych niż 30 dni.

2.16 Nazwy kont tworzone są w oparciu o wytyczne Standardu: "Nazewnictwo loginów w usłudze katalogowej Urzędu Miasta stołecznego Warszawy"

2.17 Każdemu użytkownikowi przysługuje jeden alias pocztowy, który jednocześnie jest loginem do systemu.

2.18 Brak aktywności (logowania) do skrzynki pocztowej jest podstawą do usunięcia konta.

3. SLA

3.1. Usługa poczty elektronicznej dostępna jest dla użytkowników przez 24 godziny w ciągu wszystkich dni tygodnia.

3.2. Dopuszczalna jest okresowa niedostępność świadczonej usługi, jednak użytkownicy usługi pocztowej zostaną poinformowani o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym, za pomocą komunikatu:

3.2.1. wysłanego e-mailem

3.2.2. umieszczonego na stronie http://edu.um.warszawa.pl/

3.3. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów ze świadczeniem usługi poczty elektronicznej stosowna informacja umieszczona zostaje niezwłocznie na stronie http://edu.um.warszawa.pl/

3.4. Administrator Poczty dokłada wszelkich starań, aby zapewnić świadczenie usługi poczty elektronicznej na najwyższym poziomie z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

3.4.1. nie jest wykluczone czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od MCSiD,

3.5. W przypadku sytuacji, o której mowa w punkcie 3.2, brak dostępu do usługi poczty elektronicznej nie daje podstaw użytkownikom do jakichkolwiek roszczeń.

3.6. BI w szczególności nie bierze odpowiedzialności za:

3.6.1. niedostarczenie poczty elektronicznej do innych domen pocztowych,

3.6.2. treść wiadomości wychodzących i przychodzących,

3.6.3. sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej,

3.6.4. skutki wynikające z udostępnienia danych konta poczty elektronicznej osobie trzeciej

3.6.5. skutki wynikające z wejścia w posiadanie danych konta poczty elektronicznej przez osobę trzecią za zgodą albo bez zgody, woli lub wiedzy użytkownika.

4. INNE

4.1. Zmiany do treści niniejszego Regulaminu są wprowadzane przez Administratora Poczty, i obowiązują od chwili ich wprowadzenia.

4.2. Informacje niezbędne do korzystania z konta poczty elektronicznej udostępniane są na stronie: http://edu.um.warszawa.pl/

4.3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem poczty elektronicznej należy kierować na adres e-mail: operator@edu.um.warszawa.pl.

5. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Kopia bezpieczeństwa systemu wykorzystywanego do świadczenia usługi poczty elektronicznej wykonywana jest tylko i wyłącznie na wypadek wystąpienia awarii systemu wykorzystywanego do świadczenia usługi poczty elektronicznej i nie służy do przywracania wiadomości pocztowych.